Tinnitus, balanseproblemer og Ménierè

Briskeby HLFs Skole og Kompetansesenter og NST samarbeider om et nettbasert tilbud for brukere med tinnitus, balanseproblemer og Ménière.
Modellforsøket ReSonare utvikler et nettsted med tilbud som presenteres i læringsportalen Helseutdanning.no, som en av 12 pilotkurs i 2003. Nettstedet vil være aktivt fra 12. november 2003.

Briskeby HLFs Skole og Kompetansesenter (Modellforsøket ReSonare)

I St. prp nr 1 (2001-2002) Sosial- og helsedepartementet ble det foreslått å igangsette et utprøvingsprosjekt for å styrke rehabiliteringstilbudet til døvblitte/sterkt tunghørtblitte og deres nærpersoner. Oppdraget med å sette i gang dette modellforsøket ble lagt til det Statlige spedsialpedagogiske støttesystemet som igjen ga oppdraget til Briskeby HLFs skole og kompetansesenter i Lier. Briskeby skole og kompetansesenter er eiet av Hørselshemmedes Landsforbund men er en del av det spesialpedagogiske kompetansesentertilbudet i Norge. Briskeby gir videregående opplæring til tunghørte elever fra hele landet. I tillegg har Briskeby en utadrettet virksomhet som gjennomfører kurs for brukere som får sin opplæring og utdanning i hjemfylket, samt for pedagogisk personale, Pptjenesten og andre som har kontakt med tunghørte elever. Briskeby gjennomfører også en rekke prosjekter med midler fra Helse og rehabilitering. Disse prosjektene er i hovedsak rettet mot voksne tunghørte.

ReSonare modellforsøk har som mål å utvikle et kompetansenettverk for døvblitte/sterkt tunghørtblitte og deres pårørende. Kompetansenettverket skal bidra til et helhetlig og tverrfaglig rehabiliteringstilbud som omfatter tiltak forankret i helsetjenestene, sosialkontorene, trygdeetaten, opplæringsetaten og arbeidsmarkedsetaten. Tilbudet skal bestå av systemrettede og individrettede tjenester og ha en pådriverrolle for de ulike instansene i deres arbeid med brukerne.

Formål med pilotprosjektet i Helseutdanning.no

 • Gi pasienter og helsepersonell kunnskap om hvordan mestre sin tinnitus og om rehabilitering av     balanseproblemer.

• Gi helsepersonell en innføring i årsaker og behandling i forhold til Ménierès sykdom Nettbasert informasjon er en god måte å nå målgruppen på.

Utvikling av Web-sider, chattekanal og diskusjonsforum er viktig for å få til et møtested for både brukere og fagfolk. Tverrfaglighet i vid forstand - dvs. både fagfolk av ulike profesjoner og brukere, er noe ReSonare er sterkt opptatt av. I tillegg vil nettbasert informasjon gi mulighet for en bedre presentasjon av informasjonen enn papirbasert informasjon, samt at det kan nå flere.

Fra 12. november 2003 er nettstedet aktivt, så sjekk ut kursopplegget på linken nedenfor!

Kjære brukere og helsepersonell - hjertelig velkommen!

Se nærmere detaljer om kursopplegget og påmelding: http://www.undervisningskatalogen.no

Programansvarlig: Aslaug Lunde (aslaug.lunde@statped.no)  - ved spørsmål om gjennomføring og innhold, kan hun kontaktes.

NST er med på tilrettelegging av kurset v/Bodil Bach (bodil.bach@telemed.no) og kursutvikler Zoltan Tot (zoltan.tot@telemed.no)  og Trond Kristiansen (trond.kristiansen@telemed.no)

Ønsker du å vite mer om Helseutdanning.no? Kontakt Kirsten Eriksen, kirsten.eriksen@telemed.no eller Bodil Bach.