TTL og Telenor utvikler nye løsninger for hjemmetjenesten

Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), med Telenor i spissen, har prøvd ut teknologiske løsninger for fremtidens eldre og pleietrengende. Sånn kan vi i fremtiden får bo hjemme lengst mulig.
telenor_sensorer_02_400px
Lilly Ann Stenvold og Bente Evjemo fra Telenor presenterer resultater

Teknologien får større plass i omsorgsarbeidet

Befolkningen blir stadig eldre. I 2035 er det sannsynligvis dobbelt så mange mennesker over 80 år som i dag, og med dette øker utgiftene forbundet med helsetjenester. Gjennom strategi- og handlingsplaner er landets kommuner i ferd med å forberede seg på disse utfordringene. Vi ser økt fokus på forebygging av sykdom, organisasjonsendringer og effektiviseringstiltak. IKT og tekniske hjelpemidler får en stadig mer sentral plass i det totale omsorgsarbeidet.

Høyere livskvalitet gjennom teknologi

Telenor har samarbeidet med fem sørlandskommuner for å få bedre innsikt i hvordan sensorbasert velferdsteknologi kan avlaste, effektivisere og forbedre omsorgstilbudet. Utstyret omfatter ulike typer alarmer og sensorer som kan bidra til at eldre trygt kan bli boende hjemme litt lenger. Helsevesenet kan spare penger og pasienten får en høyere livskvalitet. Innsparinger betyr også at flere mennesker kan få hjelp av hjemmetjenesten.

Positive tilbakemeldinger fra brukerne

- Hvert av hjelpemidlene ble testet ut av et fåtall brukere, forklarer Lilly Ann Stenvold, forsker på m-helse i Telenor. - Dette gir selvfølgelig ikke grunnlag for å trekke generelle konklusjoner, men vi mener likevel at forsøkene har gitt interessante resultater. Vi ser at det har vært vellykket å koble sensorene opp mot trygghetsalarmen. Dette innebærer at alarmmeldinger blir rutet inn i et opplegg som allerede fungerer godt. Både fra hjemmetjenesten og brukeren selv har vi fått positive tilbakemeldinger. Økt trygghet, mestring og bedre livskvalitet er viktige elementer i tilbakemeldingene. Det viste seg også at hjemmetjenesten kunne kutte ut noen av de rutinemessige nattbesøkene.

Velferdsteknologi gir muligheter

Forsøket har bidratt til å gi kunnskap og erfaringer for de kommunene som har deltatt, og vært motiverende i forhold til videre arbeid med velferdsteknologi. Teknologien har potensial for å bli et nyttig hjelpemiddel som kan støtte det viktige arbeidet som gjøres i hjemmetjenesten.

Fakta

  • Helsevesenet står overfor store utfordringer med en kommende eldrebølge og et økt behov for helsetjenester.
  • Bedre samhandling og smartere organisering må til for å løse oppgavene.
  • Ny teknologi, IT og bredbånd er en del av løsningen på helsesektorens utfordringer.

 

Linker:

Prosjektrapporten som pdf

Nyhetsinnslag på NRK om prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Telenor


Kontakt:

Lilly Ann Stenvold, Telenor, lilly-ann.stenvold@telenor.com

Sture Pettersen, TTL, sture.pettersen@telemed.no