Vil ha fart på elektronisk henvisning

Det var fullsatt sal da Helse Midt-Norge arrangerte nasjonalt henvisningsseminar sammen med SHdir, NST, KITH og HIT Nord-Norge, mandag 15. mai på Stjørdal.

<img height="112" alt="" hspace="5" data-cke-saved-src="'getfile.php/287188.357.byqsxsvydb/sveinung_aune.jpg" src="'getfile.php/287188.357.byqsxsvydb/sveinung_aune.jpg" '"="" width="100" align="right" vspace="3" border="0">

113 deltakere fra hele Norge fikk høre om erfaringer med ulike henvisningsprosjekt, og fikk diskutere med leverandørene hvordan man skal lykkes med implementering av elektronisk henvisning og epikriser.

Nasjonal satsning
Helse Midt-Norge RHF var vertskap for arrangementet, og organisasjonsdirektør Sveinung Aune åpnet seminaret og ønsket deltakerne velkommen.
I første sesjon presenterte seksjonsleder Tone Bringedal i Sosial- og helsedirektoratet nasjonale strategier og gjennomføringsplaner innenfor elektronisk samhandling i helsesektoren. Elektroniske henvisninger og epikriser gjennom Norsk Helsenett er et viktig nasjonalt satsningsområde, men utfordringene er mange. Thorill Antonsen fra KITH gjennomgikk status og utbredelse av elektroniske henvisninger og epikriser i helse-Norge, og tallene viser at det er mye som gjenstår før alle regionene kan legge bort papiret. Helse Nord er kommet lengst, og IT-leder Bjørn Nilsen begrunnet dette delvis med at Helse Nord RHF har tatt medansvar for utbredelse av helsenett og gjennomføring av henvisningsprosjekt.

Fordrer enkelt brukergrensesnitt
I neste sesjon ble det presentert tre ulike erfaringer med elektroniske henvisninger. Ronny Kristiansen fra Ullevål Universitetssykehus fortalte at UUS har kunnet motta henvisninger elektronisk siden 2003, men det blir brukt alt for lite. Det gjenstår fremdeles en god del organisasjonsutvikling knyttet til mottak av henvisninger, og for få av samhandlingspartnerne er tilknyttet Norsk Helsenett. Fra et brukerperspektiv kunne både Kommunelege I Anders Stormo ved Evenes legekontor, og seksjonsoverlege Eirik Eliassen ved Sykehuset Telemark HF, komme med mange tips og råd for hvordan systemene for henvisninger kan bli bedre. Eliassen trakk fram sin kollega Per, som et eksempel på leger som skyr data: "Dere må ikke glemme Per når dere utvikler løsningene. Systemene må være så enkle at selv Per kan bruke dem!"

Leverandørene aktive
Etter lunsj ble representanter fra leverandører av EPJ- og kommunikasjonssystemer utfordret på hva som skal til fra leverandørenes side for å få på plass elektronisk henvisning og epikrise. Ordstyrer Arild Pedersen (IT-sjef i Helse Midt-Norge RHF) lot representantene fra DIPS, TietoEnator, Infodoc, Hove Medical Systems, Communicate, Visma Unique, Profdoc og WELL Diagnostics snakke fritt i noen minutter hver før han åpnet for spørsmål fra salen. Det ble blant annet spurt om hvordan man skal få kundene til å oppgradere til siste versjon av programvaren, og hvor fort leverandørene kan ha systemene klare for Helseenhetsregisteret (HER) når dette er på plass.

I siste sesjon ble det gjennomgått hva NST og KITH kan bistå med i henvisningsprosjekter. Prosjektleder Heidi Jacobsen fra Nasjonalt senter for telemedisin fortalte om erfaringer fra henvisningsprosjekt i Helse Nord, mens Annebeth Askevold fra KITH fortalte om standardiseringsarbeidet som KITH gjør innenfor elektronisk meldingsutveksling.

Se mulighetene
Avslutningsvis presenterte Sveinung Aune noen tanker om hva som må til og hvem som må ta ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier. Aune mener at IKT i større grad må inn i styringskrav, og at IKT må fremstå for ledere som en mulighet, ikke bare som en kostnad. Forutsetninger for å lykkes er blant annet eierskap i linjeledelsen, økonomi til investeringer, og eierskap på operativt brukernivå. Aune sa videre at Nasjonal IKT må utvikle en strategi for samarbeid med leverandørene for utvikling av gode løsninger for sektoren.

Presentasjoner fra seminaret finner dere her, eller ved å følge linkene i teksten over.

NST-rapporter om elektronisk meldingsutveksling: